Mai Fan

Thin Rice Noodle

37.  Vegetable Mai Fan $7.95
38.  Roast Pork Mai Fan $8.95
39.  Beef Mai Fan $9.50
40.  Chicken Mai Fan $8.95
41.  Shrimp Mai Fan $9.50
42.  Singapore Mai FanSpicy $9.50
43.  House Special Mai Fan $9.50